شيطان در نهج البلاغه
سطح 2
کد 9
مدرسه نرجس(س)‏ - مشهد
استاد داور الهي زاده محمدحسين
استاد مشاور
صفحه 151
نمره 17.83
وضعیت دفاع شده
نام طلبه فاطمه حامدمقدم چرمي
موضوع نهج البلاغه
استاد راهنما پورحسيني طرقي مريم
استاد ارزیاب
رتبه خوب
تاریخ شروع
تاریخ پایان 87/01/31
چکیده:
موضوع اين پژوهش، شيطان در نهج البلاغه مي باشد. شناخت شيطان و مكايد او بسيار با اهميت است، چرا كه در پرتوي اين معرفت، انسان هشيارتر و آگاهانه تر به مقابله با اين دشمن ديرينه و خطرناك مي پردازد و به راحتي از وسوسه هاي او دوري مي كند و در نتيجه در گرداب گناه غرق نمي شود و راه كمال بر انسان گشوده خواهد شد. در اين اثر كوشش شده در سه بخش و هشت فصل، شيطان، مصاديق او، راه هاي فريب و مبارزه با او به استناد كلام اميرالمؤمنين علي (عليه السلام) در نهج البلاغه معرفي گردد. همچنين براي توضيح و تبيين كلام حضرت علي (عليه السلام) از آيات قرآن، سخنان ساير معصومين (عليهم السلام) نيز بهره گرفته شده است. در اين كار تحقيقي از شروح نهج البلاغه، فرهنگ موضوعي و فرهنگ معارف نهج البلاغه و كتابهايي كه در موضوع شيطان شناسي نگارش شده، و نيز تفاسير قرآن كريم و كتابهاي روايي و اخلاقي و به ندرت تاريخي استفاده شده است. از آشنايي با مصاديق شيطان اين دستاورد حاصل مي شود كه دنباله روي از شيطان نتيجه اي جز هلاكت و پستي در اين دنيا و عذاب و عقوبت الهي در جهان آخرت ندارد. با شناخت مكايد شيطان و راه هاي نفوذ و فريب او ميزان گناه و جرايم ان شاء ا... در جامعه كمرنگ خواهد شد. روش مورد استفاده در اين تحقيق، روش هاي بنيادي، توصيفي، تحليلي و كتابخانه اي است. واژگان كليدي: شيطان، ابليس، ناكثين، قاسطين و مارقين.