جايگاه حج در اسلام
سطح 2
کد 7
مدرسه الزهراء(س)‏ - قاين
استاد داور کاظمي علي
استاد مشاور
صفحه 141
نمره 19.00
وضعیت دفاع شده
نام طلبه راضيه آبدار
موضوع فقهی
استاد راهنما فلاحت عفت
استاد ارزیاب
رتبه عالی
تاریخ شروع
تاریخ پایان 87/11/01
چکیده:
حج در لغت به معناي «آهنگ كردن» ، « قصد كردن» و «با دليل بر دشمن غلبه كردن» است و در اصطلاح سفري است كه به مكه، در ماه ذي الحجه، به منظور زيارت خانه خدا( كعبه) وبرگزاري مراسمي خاص در بيت الله الحرام و محل هايي د راطراف آن ، كه به مجموع اين مراسم ، مناسك حج گفته مي شود. اين سفر معنوي بر هر مسلماني در تمام عمر يك بار واجب مي شود ، به شرط آنكه از نظر مالي و قدرت بدني توان انجام آن را داشته باشد و راه نيز بر او باز باشد. پيامبر(ص) به دستور خداوند، مسلمانان را به اداي وديعه ي الهي و شناخت فرايض آن دعوت نمود و بارها در فرمايشات خود، ارزش و فضيلت آن را باز گو مي كرد. حج، مظهر توحيد و كعبه خانه ي توحيد است. اينكه درآيات كريمه ي مربوط به حج ، بارها از ذكر الله سخن رفته، نشانه ي آن است كه در اين خانه و به بركت آن ، بايد هر عامل غير خدا از صحنه ي ذهن و عمل مسلمين زدوده شود و بساط انواع شرك از زندگي آنان برچيده شود. در اين محيط ، محور و مركز هر حركتي خداست و طواف و سعي و وقوف و ديگر شعائر حج، هر يك به نحوي نمايش اوج به سوي خدا و طرد و نفي وبرائت از غير خداست. بزرگترين درد جوامع اسلامي اين است كه هنوز فلسفه ي واقعي بسياري از احكام الهي را درك نكرده اند و حج با آن همه راز و عظمتي كه دارد ، هنوز به صورت يك عبادت خشك و يك حركت بي حاصل و بي ثمر باقي مانده است. به طور كلي فلسفه ي حج را درنگرش اسلامي مي توان اين طور بر شمرد: 1- اصلاح ساختار باطن.2- اصلاح زندگي: بنابراين حج را فرصتي ايجاد مي كند تا آدمي در زندگي خود تجديد نظر هايي صورت داده، بيشتر به مساله ي حلال و حرام بينديشد و به فكر جبران گذشته و ترك خطا ها باشد. 3- تقويت روحيه ي تعاون و ايثار وصله ي ارحام .4- حفظ شوكت و سربلندي و ابهّت جهاني اسلام .5- تكامل و دستيابي به مقامات برتر. 6- تقويت روحيه ي ولايت مداري. چون حج نمايش كامل و كانون معارف اصيل الهي است . علاوه بر اينكه بعدمعنوي آن در اوج قرار دارد، ظرفي است كه انواع عناصر وپديده هاي عالي در آن جا گرفته است، به طوري كه حج ، نمايش يك زندگي بسيار كامل و مومنانه اي است كه هم معنويت دارد و هم سياست، هم تكامل دارد و هم اتحاد و همبستگي ، هم توحيد داد و هم جامعه اي به دور از رذايل. بنابراين ، بهترين فرصت براي آشنا شدن مسلمانان بايكديگر و بررسي رويدادها و مسائل مختلف كشورهاي اسلامي است تا كشور ها بتوانند در كنار هم در رفع گرفتاري ها و توسعه وپيشرفت يكديگر تلاش كنند . و اين به عنوان يك فرصت مهم مورد توجه رهبران انقلاب و به ويژه مورد توجه حضرت امام(ره) و ساير بزرگان دين بوده است. امروزه اين همايش عظيم هر چه با شكوهتر با حضور ميليوني اقوم و ملل مختلف برگزار مي گردد و زمينه پيشرفت اساسي اسلام و تحول در تمام زمينه هاي فردي و اجتماعي را فراهم مي كند.