تاريخ پيدايش تشيع
سطح 2
کد 6
مدرسه الزهراء(س)‏ - بجنورد
استاد داور احمدي طايفه مريم
استاد مشاور
صفحه 86
نمره 19.06
وضعیت دفاع شده
نام طلبه سميه ايزدي
موضوع تاریخ شیعه
استاد راهنما خوران زکيه
استاد ارزیاب
رتبه عالی
تاریخ شروع
تاریخ پایان 87/02/30
چکیده:
تحقيقي که پيش روداريدتحت عنوان تاريخ پيدايش تشيع مي باشدکه متشکل ازسه بخش است. باتوجه به اينکه مطرح شدن شيعه به عنوان يک مذهب خاص بعدازامامت علي بن ابيطالب ?مي باشددربخش اول سعي شده تااصول ومباني اعتقادي شيعه موردبررسي کامل قرارگيرد.دراين بخش ابتداتعاريفي درمورداسلام،دين،شيعه،رافضي مطرح شده است.سپس منابعي افطاروعقايدشان راازآنهامي گيرندبيان شده است.درفصل سوم اين بخش درموردوحدت عقيده،عقل گرايي،استکبارشيعيان واينکه هميشه آنان درتأسيس علوم اسلامي مقدم بوده اندتوضيحاتي ارائه شده است. دربخش دوم ابتدانظرات مختلف درموردتاريخ پيدايش تشيع بيان شده است.درهمين راستابعضي قائلندکه شيعه بعدازواقعه سقيفه بني ساعده بوجودآمده است،عده اي معتقدندکه شيعه بعدازشهادت امام حسين بوجودآمده است وقبل ازآن فرقه اي به نام شيعه وجودنداشته است.برخي ازنويسندگان هم معتقدندکه نظريه شيعه برگرفته ازافکارايرانيان است.آنان معتقدندکه نظرشيعيان درموردجايگاه امامت مشابه عقايدايرانيان درموردحاکمان است واعتقادشيعيان وايرانيان درموردآسماني بودن حق رهبران خوديکسان است واينهادليل برآن است که تشيع برگرفته ازايرانيان است بعضي ديگرنيزشيعه راازبدعتهاي شخصي به نام عبدالله بن سبأمي دانند.درفصل دوم اين بخش درموردساختارسياسي اجتماعي نظام قبيله اي واين که اين ساختارعامل بروزاختلافات درآن زمان مي شده توضيحاتي ارائه شده است.درفصل سوم درموردشخصيتهاي مطرح آن زمان مطالبي بيان شده است. دربخش سوم فرضيه هايي که درارتباط تاريخ پيدايش تشيع مطرح شده بودموردنقدقرارگرفته است.دراين بخش بيان شده که سقيفه بني ساعده ،قتل عثمان،جنگ جمل وجنگ صفين وشهادت حسين بن علي?هيچکدام درپيدايش شيعه نقش نداشته اندوفقط باعث شده اندکه شيعه به عنوان يک مذهب خاص درجهان مطرح شود.درادامه نقدفرضيه هابه اثبات رسانده ايم که پيروي ازعلي?وپيدايش مذهب شيعه پيش ازاسلام آوردن ايرانيان بوده است وعبدالله بن سبأ نيز براساس کتب تاريخي فردي عالي وازفرقه سبئيه بوده است وپيدايش تشيع توسط اوسندومدرک معتبرتاريخي ندارد. براساس نتايج حاصل ازتحقيق،به عنوان يک جريان اصيل همزادباظهوراسلام به وجودآمده واساساًجزئي ازرسالت پيامبراکرم?بوده است که شواهدومدارک تاريخي نيزاين ديدگاه راتأييدمي کند.