حزب الله و حزب شيطان در قرآن و سنت
سطح 2
کد 5
مدرسه نرجس(س)‏ - مشهد
استاد داور جلالي نيا عباس
استاد مشاور
صفحه 91
نمره 18.38
وضعیت دفاع شده
نام طلبه زهرا ميري بيدختي
موضوع علوم قرآن و حدیث
استاد راهنما پورحسيني طرقي مريم
استاد ارزیاب
رتبه عالی
تاریخ شروع
تاریخ پایان 86/12/22
چکیده:
اين رساله تحت عنوان (حزب الله و حزب شيطان در قرآن و سنت) به بحثي تفسيري و روايي پيرامون اين دو موضوع مي پردازد؛ زيرا يکي از موضوعاتي است که در آياتي از قرآن و در تعدادي از روايات معصومين به آن اشاره شده است. حزب الله در معناي صحيح آن عبارتست از: ترکيبي قرآني به معناي ياران و انصار خداوند که داراي هدف واحد و ايمان واحد باشند و واژه جند مرادف با حزب است. حزب شيطان نيز ترکيبي قرآني است به معناي ياران و انصار شيطان که داراي هدف واحدي مي باشند و در مواردي از قرآن کفار و منافقين حزب شيطان شمرده شده اند. در آيات و روايات اوصافي براي حزب الله بيان شده است از قبيل محبوب و دوستدار خدا بودن، تثبيت ايمان و تقواي الهي در قلوب آنها، تأييد به وسيله روحي از جانب خدا و رسيدن به مقام رضا، تولي و تبري و پذيرش ولايت، اهل عبادت و تعظيم در برابر پروردگار، انفاقات مالي و تواضع و فروتني، شجاع و مجاهد در راه خدا و شهامت در مقابل ديگران. و ويژگيهاي حزب شيطان پيروي از او و غفلت از خداوند و مخالفت با خدا و پيامبر او، دروغگويي، تبهکاري، طغيانگري و مسخره کردن خدا و پيامبر خدا و... است. کساني که به عنوان مصاديق حزب الله معرفي شده اند: حضرت علي? و شيعيانش، امام حسين? و زائرانش، ائمه معصومين? و حزب آنها، انبيا، صديقان، شهدا و صالحين، اصحاب کهف، اويس قرني، 313 نفر ياران طالوت و همچنين عبيدالله بن عبدالله بن ابي. و مصاديق حزب شيطان کافران و منافقان، اصحاب جمل، آل ابي سفيان، مردم عصر جاهليت، شرابخوار و نفس اماره و عمرو عاص و طرفداران او معرفي شده اند. انسان زماني جزء حزب شيطان مي شود که بصيرت و آگاهي کامل نداشته باشد و هوا و هوسهاي خود را حجابي بر ديدگانش قرار دهد و به شياطين اجازه رهبري و ولايت دهد تا حقيقت را بر او مشتبه سازند. خداوند فرجام اين دو گروه را مشخص ساخته سرانجام خوب و نيکو رستگاري و پيروزي را از آن حزب الله دانسته و فرجام بد و سوء و زيان و خسران را در انتظار شيطان صفتان قرار داده است. عوامل فلاح جامعه محققاني هستند که جامعه را با انديشه هاي عميق ديني آشنا کنند و وعاظي که پند و اندرز دهند و دلهاي آماده و پذيراي حقايق. مطالب اين پژوهش با استفاده از کتابهاي تفسير همچون مجمع البيان في تفسير القرآن، من هدي القرآن، الميزان في تفسير القرآن و...، کتابهاي روايي مانند الکافي، بحارالانوار، نهج البلاغه و... و کتب لغوي و ادعيه تهيه شده است. روش تحقيق به اعتبار هدف بنيادي، و به اعتبار ماهيت و روش توصيفي و تحليلي و به اعتبار روش جمع آوري اطلاعات کتابخانه اي و از طريق فيش برداري مي باشد. واژگان کليدي آن عبارتند از: حزب، شيطان، فلاح، نفاق و خاسرون.