غيبت از ديدگاه قرآن و سنت
سطح 2
کد 2
مدرسه حضرت رقيه(س)‏ - مشهد
استاد داور رضايي صديقه
استاد مشاور
صفحه 97
نمره 17.25
وضعیت دفاع شده
نام طلبه اكرم فياض
موضوع رذایل اخلاقی
استاد راهنما جلائيان اکبرنيا علي
استاد ارزیاب
رتبه خوب
تاریخ شروع
تاریخ پایان 86/05/01
چکیده:
موضوع پژوهش حاضر نگاهي است به بررسي غيبت از ديدگاه قرآن و سنت و هدف کلي، شناساندن غيبت به عنوان يك معضل اجتماعي و فردي و اهداف ويژه آن بررسي و پيامدهاي غيبت، اثبات حرمت غيبت از راههاي مختلف، و معرفي راههاي درمان و مجوزات غيبت،ايجاد انگيزه براي حرکت جامعه به سوي اخلاقيات اسلامي است. اين رساله از 4 فصل تشکيل شده است که در ابتدا کليات تحقيق اعم از تعريف و تبيين موضوع، ضرورت و اهميت تحقيق و... مي باشد. و در فصل اول مفهوم غيبت از نظر لغوي و اصطلاحي بررسي شده است. در فصل دوم اين تحقيق به بررسي پيامدهاي غيبت و ادلة حرمت و... پرداخته شده. و در فصل سوم به معرفي راههاي درمان و کفارة غيبت، اشاره نموده و در فصل چهارم مجوزات غيبت معرفي شده و در آخر به گوشه اي از پرسشهاي احتمالي که در ذهن هر خواننده اي مطرح خواهد شد با توجه به نظر فقهاي شيعه مورد توجه و پاسخ داده شده است. و همچنين پيامدهايي را که اين رذيله در زمينة فردي، اجتماعي اخروي به وجود مي آورد، مي تواند انگيزه اي براي دوري از اين صفت خبيث باشد و با دانستن راههاي درمان آن انسان مي تواند گام به گام خود را به سعادت دنيوي و اخروي نزديکتر کند. منابع مورد استفاده در اين تحقيق متون اسلامي و تأليفات انديشمندان و تفاسير فقهاء عاليقدر شيعي است که با استفاده از روش تحقيق توصيفي، تحليلي صورت گرفته است. کليد واژه هاي اين تحقيق عبارتند از: غيبت، قرآن، سنت.